Download: Eindrapportage Werkgroep Ziektverzuim (pdf)
Download: Handleiding ziekmelden werkgever (word)
Download: Handleiding ziekmelden werknemer (word)
Download: Toelichting bij handleidingen ziekmelden (word)
Download: Verzuimchecklist (excell)
werkgroep normeringwerkgroep stand der techniekwerkgroep ziekteverzuim

Eindrapport Werkgroep Ziekteverzuim

Zoals u in de nieuwsbrief van 10 november heeft kunnen lezen heeft de Werkgroep Ziekteverzuim haar eindrapport afgeleverd. U kunt het rapport hierboven downloaden.
De BBC hecht er waarde aan om kenbaar te maken dat de werkgroep zich uitstekend van haar taak gekweten heeft en bedankt de leden voor hun inzet. Tevens kunt u de documenten downloaden die als bijlage bij de eindrapportage zijn gevoegd. Deze documenten kunnen dienen als voorbeelddocumenten ter ondersteuning van het verzuimbeleid in uw organisatie.

Aart Kraak

Eindrapportage Werkgroep Ziekteverzuim

Eind september 2003 heeft de Werkgroep Ziekteverzuim haar eindrapport afgeleverd. Dit rapport is toegezonden aan de leden van de BBC en in de vergadering van 29 oktober jl. formeel door de BBC geaccordeerd.
De Werkgroep Ziekteverzuim heeft een gedegen rapport afgeleverd, waaruit eens te meer blijkt hoe moeilijk in onze sector de structuur is rond melding en registratie van verzuim. De Werkgroep constateert dat voor het aanpakken van het ziekteverzuim enkele randvoorwaarden noodzakelijk zijn:

1. goede registratie van verzuim voor de hele sector
2. mantelovereenkomst met een arbodienst voor de hele sector
3. duidelijkheid voor werkgever en werknemer over wat te doen bij ziekte van een werknemer

Deze randvoorwaarden (b)lijken niet allemaal even makkelijk te realiseren.

ad 1: Terecht constateert de Werkgroep dat een goede registratie van levensbelang is voor een zinvol verzuimbeleid, want zonder goede registratie hebben we te maken met de volgende problemen:
• Er kunnen geen vergelijkingen met andere branches of landelijke gemiddelden worden gemaakt (hoe goed of slecht doet de podiumsector het eigenlijk?).
• Knelpunten kunnen niet worden vastgesteld (bijvoorbeeld kort of lang verzuim, samenhang met bepaalde beroepsgroepen, oorzaken, enzovoorts).
• Het effect van genomen maatregelen kan niet worden gemeten.
De Werkgroep doet in haar rapportage voorstellen over de wijze van registreren. Nagegaan zal worden op welke wijze dit geïmplementeerd kan worden in onze sector.

ad 2: Hoe meer organisaties bij één arbodienst zijn aangesloten, des te groter wordt de uniformiteit in cijfers. Helaas is dit doel nog niet binnen bereik.

ad 3: Door de werkgroep is voor zowel werkgever als werknemer een handleiding opgesteld waarin beschreven staat aan welke minimale verplichtingen beiden moeten voldoen om ziekte te voorkomen. Tevens is een verzuimchecklist opgesteld, waarin overzichtelijk de diverse acties zijn opgenomen die in het kader van een verzuimtraject dienen te worden genomen. Daarbij is steeds aangegeven wie actie dient te nemen.
Deze dokumenten zullen binnenkort via onze website te downloaden zijn.

De werkgroep heeft zich in eerste instantie beperkt tot de in het Plan van Aanpak beschreven opdrachten maar wijst er met nadruk op dat de aanpak van verzuim veel eerder begint dan op de eerste ziektedag. Veel winst kan nog behaald worden met het voorkomen van verzuim door het welzijn van werknemers en arbeidsomstandigheden nauwlettend in de gaten te houden en oorzaken van verzuim weg te nemen.
Hierbij moet gedacht worden aan zaken die ook nader in de Arbowet en de RI&E staan omschreven:
directe vormen van preventie
– gebruik van beschermingsmiddelen;
– instructies voor veilig werken;
– omgang met werknemers die frequent ziek zijn;
– via de arbodienst: PAGO’s, preventieve consulten;
– enzovoorts;
indirecte vormen van preventie (beleid)
– fysieke belasting;
– werkdruk en taakbelasting;
– RSI;
– ongewenste omgangsvormen;
– enzovoorts.

Ook op dit laatste aspect (preventie) zal de dienstverlening van ArboPodium zich moeten toespitsen. Samen met arbodiensten en eventueel andere adviesbureaus zullen wij daaraan gaan werken.