De inhoud van deze website is (waar relevant) aangepast aan de laatste wijzigingen in de Arbowet die per 1-1-2007 is gewijzigd.

Bij het werken op hoogte is het nodig dat tijdens de werkvoorbereiding al gekeken wordt welk arbeidsmiddel hiervoor gebruikt gaat worden. Uitgangspunt hierbij is altijd het gebruik van een veiliger arbeidsmiddel dan de ladder.
Het kan echter zijn dat werkzaamheden op basis van onderstaande “beoordeling arbeidsmiddelen” met een rolsteiger risicovoller blijken te zijn als met een ladder als arbeidsmiddel. Bijvoorbeeld wanneer kortdurende werkzaamheden op een schuine tribune moeten worden uitgevoerd waar een rolsteiger of hoogwerker niet kunnen komen. De keuze om op deze plek met een ladder te werken zal dan met een project RI&E moeten worden onderbouwd. Hiervoor kan de onderstaande “beoordeling arbeidsmiddelen” als hulpmiddel gebruikt worden.

Beoordeling arbeidsmiddel:

De inzetbaarheid van de ladder als werkplek wordt getoetst op grond van de aspecten: stahoogte, nodige statijd, krachtuitoefening, reikwijdte, windkracht en omvang en gewicht van voorwerpen. De aspecten, die in onderlinge samenhang moeten worden beschouwd, worden hier kort toegelicht:

Stahoogte
Indien de stahoogte tussen 2,5 en 5 meter is, kan de ladder worden ingezet wanneer ook aan de overige criteria wordt voldaan. Bij een stahoogte tussen 5 en 7,5 meter zal door middel van een risico-inventarisatie en –evaluatie gekeken moeten worden of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd of dat aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn. Bij een stahoogte van meer dan 7,5 meter is het gebruik van de ladder niet toegestaan. Slechts bij hoge uitzondering wordt hiervan door middel van een project RI&E afgeweken.

Statijd
Indien kortdurende werkzaamheden worden gepland met minder dan 2 uur effectieve statijd kan de ladder worden ingezet wanneer aan de overige criteria wordt voldaan. Bij een statijd tussen 2 en 4 uur moet zal door middel van een risico-inventarisatie en –evaluatie gekeken moeten worden of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd of dat aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn. Bij een statijd van meer dan 4 uur is het gebruik van de ladder niet toegestaan. Slechts bij hoge
uitzondering kan hiervan worden afgeweken, mits door het nemen van beheersmaatregelen het valrisico afdoende kan worden afgewend. Onder statijd wordt verstaan: effectieve statijd, de optelsom per project van alle periodes van het staan op de ladder.

Krachtuitoefening
Indien vanaf de ladder fysiek zware arbeid moet worden verricht, dan geldt voor het trekken en duwen het volgende. In beginsel kan, indien de krachtuitoefening minder is dan 50 N c.q. 5 kg, de ladder worden ingezet wanneer ook aan de overige criteria wordt voldaan. Bij een krachtuitoefening tussen 50 en 100 N, moet – in samenhang met de overige aspecten – worden bezien of het nodig is om het valrisico af te wenden door het nemen van beheersmaatregelen. Bij een krachtuitoefening van meer dan 100 N is het gebruik van de ladder niet toegestaan.Slechts bij hoge
uitzondering kan hiervan worden afgeweken, mits door het nemen van beheersmaatregelen het valrisico afdoende kan worden afgewend. Per sector zal worden afgesproken welke concrete grenzen bij de krachtuitoefening worden gehanteerd.

Reikwijdte
De reikwijdte is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die vanaf de ladder moeten worden verricht. Bij werkzaamheden op de ladder geldt het criterium één armlengte. Indien meer reikwijdte nodig is, moet de ladder worden verplaatst. Hiervan kan nooit worden afgeweken.

Gerelateerde  onderwerpen

Rolsteigers
Hoogwerkers
Werken op hoogte, algemeen
Werken op hoogte, persoonlijke beschermingsmiddelen
Werken op hoogte, werkinstructie ladder

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.