Algemeen

Sinds 1 januari 1997 moeten hoogwerkers, die nieuw in gebruik genomen worden, geleverd worden onder het keur van de hoogwerkersrichtlijn. In de hoogwerkersrichtlijn zijn de fundamentele veiligheidseisen opgenomen, waaraan de hoogwerker moet voldoen. Deze fundamentele veiligheidseisen worden per hoogwerker uitgewerkt in geharmoniseerde normen. Voor hoogwerkers is de NEN-EN 280.

Ondersteuning en stempels

De hoogwerker moet zijn voorzien van deugdelijke ondersteuningspunten die bij gebruik altijd uitgezet moeten worden (wielen die niet vastgezet kunnen worden gelden als niet-deugdelijke ondersteuningspunten). Als stempels door handkracht worden vastgezet, mag niet door een simpele handeling de ondersteunende werking worden opgeheven. Als stempels mechanisch worden vastgezet mag het niet mogelijk zijn dat derden buiten medewerking van de bestuurder de ondersteunende werking van de stempels opheffen.

Werken met de hoogwerker

Een hoogwerker mag alleen bediend worden door een persoon van minimaal 18 jaar oud. Onbevoegden mogen tijdens het werken met de hoogwerker niet binnen het bereik van de hoogwerker komen. Om te voorkomen dat men getroffen wordt door vallende voorwerpen of wordt aangereden door de hoogwerker dient het werkterrein afgezet of afgeschermd te worden.

Laat de werknemer goed instrueren en voer een aantal oefeningen uit zodat, ook in geval van paniek, de werknemer blindelings de juiste knoppen weet te bedienen.
Voor elke hoogwerker geldt een maximaal toelaatbare werklast. Vanzelfsprekend mag deze werklast niet overschreden worden. De belasting dient zo gelijkmatig mogelijk verdeeld te worden over de werkbak.

Hoogwerkers moeten voldoende stabiel zijn.

De hoogwerker mag niet gebruikt worden op een scheve ondergrond. De grens ligt bij 5 graden.

De hoogwerker mag niet worden gebruikt bij windsnelheden hoger dan 13,6 meter per seconde; dit is gelijk aan windkracht 6.

Bij opkomend onweer moet het werken in de hoogwerker direct gestaakt worden.

De werkbakdeur/balk moet ten alle tijden gesloten zijn. Als de leuning van de kooi lager is dan 1,10 meter dient de werknemer een veiligheidsgordel te dragen. Een veiligheidshelm (ondanks het feit dat dit zeer ongebruikelijk is in de podiumkunsten) moet altijd gedragen worden.

In de nabijheid van obstakels dient men extra voorzichtig te zijn. Voorkomen moet worden dat de werknemer bekneld raakt tussen hoogwerker en obstakel.
Een hoogwerker is geen hijs- of hefmiddel. Het is dus verboden om met de hoogwerker lasten te hijsen. Hierdoor wordt de maximale werklast overschreden. Verder zal de hijslast de hoogwerker ongelijkmatig belasten, de hoogwerker wordt als het ware scheefgetrokken met alle risico’s van dien.

Een hoogwerker is geen krik of stut. Gebruik de hoogwerker nooit voor het op hoogte brengen of houden van een voorwerp. Hierbij ontstaan vergelijkbare risico’s als bij het hijsen.

De werknemer moet in de werkbak over voldoende zicht beschikken op de uit te voeren werkzaamheden. Het kan nodig zijn dat er  extra verlichting nodig is. Ook is het noodzakelijk dat de werknemer zicht heeft op de onderwagen. Als zich omstandigheden voordoen waarbij dit niet het geval is, dan dient een collega op de grond aanwezig te zijn die, via een communicatiemiddel, aanwijzingen geeft.

Keuringen

Vanuit de Arbowetgeving dient elke hoogwerker (mobiele arbeidsmiddelen) jaarlijks gekeurd te worden door een deskundig persoon.

Instructie en opleiding

In de Arbowet is vastgelegd, dat een werknemer die met een hoogwerker werkt voldoende instructie moet krijgen voordat werkzaamheden met de hoogwerker mogen worden uitgevoerd. Hoe deze instructie vormgegeven moet worden is afhankelijk van de soort werkzaamheden die met de hoogwerker worden uitgevoerd, de arbowet doet hierover danook geen uitspraak. Het is aan te bevelen om de opleiding door een extern bedrijf uit te laten voeren, zodat middels een certificaat aantoonbaar gemaakt kan worden dat de betreffende werknemer voldoende geïnstrueerd is.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.