Plan van Aanpak (PvA)

De inhoud van deze website is (waar relevant) aangepast aan de laatste wijzigingen in de Arbowet die per 1-1-2007 is gewijzigd.

AanstellingskeuringArbobeleid in de organisatieArbocoördinator en preventiemedewerkerPlan van AanpakProductie risico inventarisatie & evaluatie (PRI&E)Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)Samenwerkende werkgeversVoorlichting en onderrichtWerkdruk

Op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie moet het plan van aanpak opgesteld worden, dat feitelijk als ‘werkdocument’ kan worden gezien. Formeel is pas sprake van een complete RI&E indien er een plan van aanpak is opgesteld waarin de in het RI&E-rapport aangeven actiepunten zijn opgenomen. Het plan van aanpak is een overzicht van de maatregelen waarmee de geconstateerde risico’s/aandachtspunten worden voorkomen, beperkt of beheerst.

De intentie is om na de RIE een structuur te ontwikkelen waarbij gewerkt wordt aan het oplossen van de verbeterpunten uit het PvA, en er daarnaast voor te zorgen dat nieuwe knelpunten in het PvA worden opgenomen. Dit kan (o.a.) worden gerealiseerd door op elk werkoverleg ‘arbo’ op de agenda te zetten en deze punten via de leidinggevenden terecht te laten komen bij de arbocoördinator.

In het plan van aanpak dient tenminste aangegeven te zijn:
• welke maatregelen genomen worden om de risico’s/aandachtspunten weg te nemen of te verkleinen, en
• binnen welke termijn deze maatregelen genomen worden.

Omdat niet alles direct kan worden gedaan, is het noodzakelijk om in het plan van aanpak prioriteiten te stellen. Hierbij kunt u gebruik maken van de risico-score zoals deze in de risico-evaluatie is vastgesteld. Deze risico-score is met name gebaseerd op veiligheidskundige en, gezondheidskundige en  criteria. Voor uw bedrijf kunnen ook andere factoren meewegen (met name financiële) als het gaat om het daadwerkelijk treffen van maatregelen. Het is daarom zinvol om bij het opstellen van een plan van aanpak tevens rekening te houden met:

  • • de zwaarte van de risico’s;
  •  het effect dat verwacht wordt van de maatregelen;
  • • de reikwijdte van de maatregel (bijvoorbeeld het aantal mensen waarvoor het risico wordt verminderd);
  • • financiële consequenties van de maatregel;
  • • technische en organisatorische haalbaarheid van de maatregelen;
  • • verwachte weerstanden;
  • • effecten op productiviteit;

Het RI&E-rapport is een statisch document, dat de situatie op een bepaald moment beschrijft. Het Plan van Aanpak is een “werkdocument” dat periodiek moet worden besproken met de relevante betrokkenen. De verbeterpunten worden besproken, een functionaris wordt verantwoordelijk gesteld voor de voortgang, en in een volgende vergadering wordt de voortgang geëvalueerd. Het is daarom raadzaam een commissie te vormen die periodiek vergadert rond het PvA (in het begin na de uitvoering of actualisatie van de RIE bijvoorbeeld maandelijks. Daarna kan de frequentie worden teruggeschroefd.

De risico-inventarisatie en -evaluatie en het daarvan deel uitmakende plan van aanpak vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en, bij ontbreken van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, onder het adviesrecht van de personeelsvergadering. Op basis daarvan is het dus verplicht de geplande activiteiten uit het plan van aanpak periodiek te evalueren met de  werknemers(vertegenwoordiging). Er is in de wetgeving niet omschreven hoe vaak dit moet gebeuren, maar minimaal één keer per jaar is zeker nodig. Uiteraard is het raadzaam om zo nodig vaker te evalueren, zoals maandelijks of per kwartaal. Op basis van dit overleg kunt u dan weer nieuwe acties vastleggen, waardoor het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden een continu proces blijft binnen uw bedrijf.