De inhoud van deze website is (waar relevant) aangepast aan de laatste wijzigingen in de Arbowet die per 1-1-2007 is gewijzigd.

Wat zijn de regels bij uitvoeringen?

Voor kinderen die meedoen aan uitvoeringen, zoals spelen in een film of optreden in een theater, zijn er speciale regels. Kinderen onder de 13 jaar hebben hiervoor een ontheffing nodig. Ook zijn er bepaalde rusttijden die in acht moeten worden genomen. Jongeren vanaf 13 jaar mogen zonder ontheffing meedoen aan uitvoeringen. Wel zijn er regels over hoe lang en wanneer ze mogen werken.

Wat zijn de regels bij uitvoeringen door kinderen jonger dan 13 jaar?

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen meedoen aan uitvoeringen thuis ‘tussen de schuifdeuren’ of op een familiefeestje. Hiervoor is geen ontheffing nodig. Ook mag een kind gewoon meezingen in een kerkkoor in de eigen kerk, of meedoen aan bijvoorbeeld het majorettekorps. De voorwaarde is wel dat het kind vrijwillig meedoet aan
de uitvoering. Ook mag er geen sprake zijn van een overeenkomst en mag het kind zelf of de ouders geen financieel voordeel hebben van de uitvoering. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, is er een ontheffing nodig.

Ontheffing noodzakelijk

Een ontheffing is nodig als het de bedoeling is dat een kind jonger dan 13 jaar meewerkt aan bijvoorbeeld tv- of radioprogramma’s, films, modeshows, reclamespots of theaterproducties. U als werkgever moet minimaal drie dagen voor de datum van het optreden een ontheffingsverzoek indienen bij de Arbeidsinspectie.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Arbeidsinspectie, Postbus 58366, 1040 HJ Amsterdam, telefoonnummer 020-5812612.

De regels voor uitvoeringen door kinderen verschillen per leeftijdscategorie.

Kinderen tot 7 jaar

Voor één en hetzelfde kind kan, tot het kind 7 jaar is, elk jaar 4 keer en bij serieproducties 8 keer een ontheffing worden verleend. Kinderen moeten zowel voor, tijdens als na de voorstelling door een deskundige worden begeleid.
Als u als werkgever een ontheffing aanvraagt, moet u de mogelijke gevaren voor het kind inventariseren en aangeven welke maatregelen er getroffen worden om gevaren te voorkomen. U moet de ouders of verzorgers van het kind hiervan op de hoogte stellen. De ouders of verzorgers moeten namelijk toestemming geven om het kind te
laten werken.
Bij het beoordelen van een verzoek om een ontheffing zal de Arbeidsinspectie er in eerste instantie op letten of het werk niet gevaarlijk is voor kinderen en of het werk geen nadelige invloed heeft op de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind staat voorop. Als de Arbeidsinspectie twijfels heeft over de risico’s voor de ontwikkeling van het kind, dan kan zij de werkgever om een psychologisch onderzoek vragen.
De Arbeidsinspectie kan voorschriften verbinden aan de duur van de arbeid.

SCHEMA: KINDEREN TOT 7 JAAR MET ONTHEFFING

* Zie Werken op zondag

Kinderen tussen 7 en 13 jaar

Voor kinderen tussen 7 en 13 jaar kan de Arbeidsinspectie een ontheffing verlenen voor maximaal 12 optredens per jaar. Een kind
mag hooguit 3 keer in één week aan een uitvoering meewerken. Zowel voor, tijdens als na de uitvoering moeten de kinderen door
een deskundige worden begeleid.

SCHEMA: KINDEREN TUSSEN 7 EN 13 JAAR MET ONTHEFFING

* Zie Werken op zondag

Uitzonderlijke situaties

Er kunnen zich uitzonderlijke situaties voordoen waarbij ruimere normen gelden dan bij een ‘gewone’ ontheffing is toegestaan. Zo kan voor serieproducties een ontheffing worden verleend met afwijkende normen.
Voor kinderen van 0 tot 7 jaar geldt dat zij in serieproducties maximaal 8 keer per jaar mogen optreden en niet meer dan 3 keer per week. Per dag mag het optreden maximaal 7 uur duren en per week maximaal 12 uur. Als een werkdag langer duurt dan 4,5 uur, dan volgt een pauze van minimaal een half uur aaneengesloten. De minimale dagelijkse rust is 14 uur, waarin in elk geval de periode tussen 23.00 en 8.00 uur valt. Het aantal zondagen dat een kind mag werken is gelijk als aangegeven in het schema ‘Kinderen tot 7 jaar met ontheffing’. Voor kinderen van 7 tot 13 jaar geldt dat zij in serieproducties maximaal 24 keer per jaar mogen optreden en niet meer dan 3 keer per week. Per dag mag het optreden maximaal 7 uur duren en per week maximaal 12 uur. Als een werkdag langer duurt dan 4,5 uur, dan volgt een pauze van minimaal een half uur aaneengesloten. De dagelijkse rusttijden en het aantal zondagen dat een kind mag werken is gelijk als aangegeven in het schema ‘Kinderen tussen 7 en 13 jaar met ontheffing’.

Plan van aanpak

Een werkgever moet in een plan van aanpak aantonen dat het gaat om een uitzonderlijke situatie. Hierin moeten de volgende zaken worden opgenomen:
• de rol van het kind;
• de wijze waarop de selectie en de arbeid plaatsvindt;
• de wijze waarop de deskundige begeleiding, opvang en nazorg is georganiseerd;
• de arbeids- en rusttijden van het kind;
• als er sprake is van schoolverzuim moet de noodzaak hiervan
worden aangetoond, moet het schoolhoofd toestemming geven, en moet huiswerkbegeleiding en contact met de leerkracht zijn georganiseerd. De Arbeidsinspectie kan voorschriften verbinden aan de duur van de
arbeid.
Het kind mag niet meer dan 7 uur per dag en 12 uur per week werken. Het kind mag tot uiterlijk 23.00 uur optreden en moet daarna minimaal 14 uur rust hebben. De repetities voor de uitvoering worden hierbij ook als arbeidstijd gerekend.

Kinderen op een school voor kunstzinnige vorming

Voor kinderen van 7 tot 13 jaar die op een school voor kunstzinnige vorming zitten kan ook een ontheffing worden aangevraagd voor het meewerken aan uitvoeringen. De Arbeidsinspectie kan voor deze kinderen een ontheffing verlenen voor maximaal 15 optredens per jaar, waarvan hooguit 3 in één week. Ook deze kinderen mogen maximaal 7 uur per dag en 12 uur per week werken. Als er langer dan 4,5 uur wordt gewerkt, dan moet het kind minimaal een half uur pauzeren. Het kind mag tot uiterlijk 23.00 uur optreden en moet daarna minimaal 14 uur rust hebben. Ook hierbij worden de repetities voor de uitvoeringen gerekend als arbeidstijd.

Wat zijn de regels bij uitvoeringen door jongeren vanaf 13 jaar?

Jongeren vanaf 13 jaar en ouder mogen zonder ontheffing meewerken aan uitvoeringen. Er zijn wel regels waaraan moet worden voldaan. Deze staan weergegeven in het volgende schema. Als hiervan wordt afgeweken, is een ontheffing nodig.

SCHEMA: JONGEREN VANAF 13 JAAR

* Zie Werken op zondag

Werken op zondag

Op zondag wordt geen arbeid verricht tenzij:
• het bijvoorbeeld in de cao of in het contract staat en het uit de aard van het werk voortvloeit (in bijvoorbeeld een volcontinu bedrijf);
• de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en de werkgever daartoe overeenstemming heeft bereikt met het medezeggenschapsorgaan of bij het ontbreken daarvan met de belanghebbende medewerkers. Alleen als ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming verlenen mag een kind op zondag werken.

Bron www.arbeidsinspectie.nl publicatie “Arbeid door jongeren, informatie voor werkgevers ”

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.