Aanstellingskeuring

De inhoud van deze website is (waar relevant) aangepast aan de laatste wijzigingen in de Arbowet die per 1-1-2007 is gewijzigd.

AanstellingskeuringArbobeleid in de organisatieArbocoördinator en preventiemedewerkerPlan van AanpakProductie risico inventarisatie & evaluatie (PRI&E)Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)Samenwerkende werkgeversVoorlichting en onderrichtWerkdruk
Soms wordt gesuggereerd dat een medische keuring tijdens een sollicitatietraject niet meer is toegestaan. Dat is niet helemaal juist. De mogelijkheden zijn overigens wel fors beperkt. Op 5 juli 1997 (implementatiedatum 1 januari 1998?) is de ‘Wet op de medische keuringen (WMK)’ in werking getreden. Op 23 november 2001 is aanvullend het Besluit Aanstellingskeuringen gepubliceerd. De WMK stelt beperkingen aan bepaalde medische keuringen. Aanstellingskeuringen mogen alleen onder strikte voorwaarden worden verricht, als het voor het vervullen van de functie noodzakelijk is dat de werknemer aan bepaalde eisen van medische geschiktheid voldoet (kleurenblindheid bij bepaalde functies; hoogtevrees bij kraanmachinisten).
Een aanstellingskeuring is alleen toegestaan aan het einde van een selectieprocedure, als de werkgever de intentie heeft de sollicitant aan te nemen (dus een werkgever mag niet alle gegadigden voor een functie laten keuren). Verder moet het gaan om zwaar lichamelijk werk, werk met veiligheidsrisico’s of gevaarlijke stoffen. De keuring wordt, op verzoek van de werkgever met overlegging van de functie-eisen, verricht door een onafhankelijke arts. Dit verzoek moet schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Aan de sollicitant moet informatie worden verstrekt over zijn of haar rechten tijdens de keuring (en ook het recht op herkeuring), het doel van de keuring, de vragen die worden gesteld en de onderzoeken die plaats vinden tijdens de keuring. Ook moet worden geattendeerd op de mogelijkheid een klacht over de aanstellingskeuring in te dienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen. Overigens kunnen ook werkgevers een klacht indienen als zij van mening zijn dat er in het keuringstraject onvolkomenheden zitten.
De medische vragen mogen niet tijdens de gewone selectiegesprekken naar voren komen. Een werkgever mag dus géén vragen stellen over verzuimverleden of informatie inwinnen over de gezondheid van de werknemer. De keuringsarts moet de gegevens eerst aan de kandidaat mededelen. Deze kan beslissen of de gegevens ook naar de werkgever gaan. De keuringsarts kent een geheimhoudingsplicht en de kandidaat mag een second opinion aanvragen bij een negatieve uitslag.
Naast aanstellingskeuringen bestaan er ook nog “intredekeuringen”. De intredekeuring kan o.a. bedoeld zijn om bijvoorbeeld een medische nulmeting vast te stellen. Als een werknemer wordt blootgesteld aan schadelijk geluid, maar al bij indiensttreding een bepaalde mate van gehoorschade heeft, kan een werkgever met een dergelijke keuring hier achter komen. Mocht een werknemer op enig moment claimen gezondheidsschade te hebben opgelopen dan kan de werkgever met deze keuringsgegevens aantonen dat de schade al aanwezig was bij indiensttreding.

Op de website www.aanstellingskeuringen.nl vind je veel informatie over de rechten van de sollicitant. De keuringsarts moet de gegevens eerst aan de kandidaat mededelen. Deze kan beslissen of de gegevens ook naar de werkgever gaan. De keuringsarts kent een geheimhoudingsplicht en de kandidaat mag een second opinion aanvragen bij een negatieve uitslag.
Iedereen kan advies inwinnen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen. Een verzoek om advies kan zowel schriftelijk als telefonisch worden ingediend bij de commissie. Problemen of vragen met betrekking tot aanstellingskeuringen, waaronder bijvoorbeeld vragen over ziekteverzuim in het verleden door de toekomstig werkgever, kunnen worden voorgelegd aan de commissie.
Zoals vermeld is een aanstellingskeuring nog steeds toegestaan. De (mogelijk nieuwe) werkgever kan dus besluiten een aanstellingskeuring aan te vragen, als dat vanwege de functie-inhoud relevant is (kleurenblindheid bij bepaalde functies; hoogtevrees bij kraanmachinisten). Ook kan een werkgever besluiten om een nulsituatie vast te stellen, bijvoorbeeld bij kans op lawaaidoofheid. We noemen dat dan een ‘intredekeuring’. Nogmaals: een werkgever mag dus géén vragen stellen over verzuimverleden of informatie inwinnen over de gezondheid van de werknemer.

Op www.aanstellingskeuringen.nl vind je onder het menu “regelgeving” o.a. de volgende documenten:
De Wet op de Medische keuringen
Besluit Aanstellingskeuringen
Besluit klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen
Leidraad aanstellingskeuringen (mogelijk niet in Firefox, wel in IE)