Inleiding
Fysieke belasting in podiumkunsten kan leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat. De medewerkers in de podiumkunsten worden blootgesteld aan diverse vormen van fysieke belasting. Deze fysieke belasting kan leiden tot werkgerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat. De blootstelling aan fysiek belastende factoren verschilt binnen de sector per beroep. Technici hebben een relatief zwaar beroep, waarbij zij te maken krijgen met diverse fysiek belastende factoren, zoals tillen, belastende werkhouding, lang achtereen staan/lopen en kracht uitoefenen. Dit leidt tot relatief veel werkgerelateerde klachten bij technici, met name onder in de rug en in de knieën.

Dansen is ook een fysiek een zwaar vak. Sommige verrichtingen, zoals het liften (optillen van dansers), maakt het geheel nog zwaarder. Tijdens het Arboconvenant Podiumkunsten (2002-2007) is binnen de podiumsector afgesproken, dat voor de sector een maximaal tilgewicht van 25 kg. zal worden gehanteerd. Voor het liften van dansers zijn daarom uitzonderingsregels opgesteld. Binnen de danssector zijn afspraken gemaakt onder welke voorwaarden liften mogelijk moet zijn. Die afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamd ‘liftprotocol’. Dit protocol is opgenomen in deze arbocatalogus. Naast het liftprotocol is in deze arbocatalogus nog een reeks van maatregelen vastgelegd die erop gericht is dat de fysieke belasting van de dansers op een aanvaardbaar niveau wordt gehouden.

De catalogus is als pdf te downloaden via Arbocatalogus2009_Fysiek_Hijsen

Wettelijke basis

Artikel 5.2. Voorkomen gevaren
De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.
Artikel 5.5. Voorlichting
1. Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij sprake is van het handmatig hanteren van lasten wordt met inachtneming van de bijlagen I en II bij de richtlijn doeltreffende voorlichting en doeltreffend onderricht gegeven over:
a. de wijze waarop lasten gehanteerd worden;
b. de aan het handmatig hanteren van lasten verbonden gevaren voor hun veiligheid en gezondheid en de te nemen maatregelen om deze gevaren zo veel mogelijk te beperken
Artikel 5.6. Bijlagen richtlijn
Met betrekking tot fysieke belasting worden de bijlagen I en II bij de richtlijn in acht genomen.