Risico’s / gevaren:

 • slecht beveiligde werkvloeren;
 • ontbrekend of slecht leuningwerk;
 • valgevaar tijdens beklimmen of dalen;
 • valgevaar van losse voorwerpen;
 • ontbreken van wielblokkering;

Inspectie:

Rolsteigers dienen minimal jaarlijks te worden geïnspecteerd op veiligheidsaspecten. Bij intensief gebruik moet dit meerdere keren per jaar. Deze inspectie moet worden uitgevoerd door een deskundige. Dat kan iemand zijn van een keuringsinstantie, van de leverancier of van de eigen technische dienst. Hiervoor is geen specifieke opleiding noodzakelijk, maar een gerichte cursus is natuurlijk wel aan te bevelen (mede vanwege aansprakelijkheid).
Klik hier voor een voorbeeld van een inspectielijst.

Constructie en uitvoering

Wielen:

 • geborgd;
 • voorzien van een rem of vastzetinrichting;
 • zwenkwielen geborgd tegen draaien (tenzij het hart van het wiel zich loodrecht onder de staander bevindt);
 • in hoogte verstelbaar;

Stabiliteitsvoorzieningen:

In de normering wordt uitgegaan van een maximale werkvloerhoogte van 8 meter binnen en 12 meter buiten. Bij hogere steigers is muurverankering verplicht. De fabrikant geeft aan wanneer basisverbreders noodzakelijk zijn. Voor brede steigers is dat meestal vanaf 4 meter werkvloerhoogte, en bij smalle steigers vanaf 2 meter.

 • bij rolsteiger in de vrije ruimte dienen aan 4 zijden stabilisatoren te worden aangebracht;
 • hoek met opbouwframe tussen 150 en 180 graden;
 • vlakke en effen ondergrond;

Schoren:

 • schoren aan de buitenzijde aanbrengen (tenzij dit niet mogelijk is);

Werkvloeren:

De wet zegt dat er pas een tussenvloer noodzakelijk is bij klimhoogten van meer dan 10 meter. Veiliger is echter om meerdere tussenvloeren te gebruiken:

 • om de maximaal 4 meter een werkvloer met luik, of;
 • om de maximaal 2 meter een halve vloer, verspringend aangebracht (voorwaarde: rolsteiger is minimaal 1,2 meter breed);

Overige eisen t.a.v. de werkvloer(en):

 • gesloten;
 • minimaal 1 x 0,6 meter;
 • openingen altijd kleiner dan 25 mm.;
 • zo weinig mogelijk materiaal op de werkvloer plaatsen;
 • stroef oppervlak;
 • geborgd;
 • als meerdere werkvloeren boven elkaar: minimaal 1,9 meter tussenruimte;

Randbeveiliging en luiken:

 • bij werkvloer hoger dan 2,5 meter (valgevaar van 2,5 meter of meer): rondom leuningen;
 • bovenleuning op minimaal 1 meter, kantplank op vloerhoogte van 15 cm.;
 • openingen tussen leuningen maximaal 47 cm.;
 • bij halve vloeren die als tussenbordes (en niet als werkbordes) worden gebruikt hoeven aan de binnenzijde geen leuningen te worden aangebracht; dit geldt ook voor de gevelzijde als de steiger dicht tegen de gevel staat;
 • minimale opening vloerluik: 40 x 60 cm.;
 • luik moet geborgd kunnen worden;

Gebruik en onderhoud:

 • opbouw door of onder toezicht van een deskundige;
 • alleen originele onderdelen gebruiken, allen van dezelfde fabrikant en/of materiaalspecificatie;
 • alleen verplaatsen zonder personen of voorwerpen;
 • geen overbruggingen tussen steiger en gebouw of object, tenzij passende maatregelen t.a.v. afscherming en borging zijn genomen;
 • geen kisten, trapjes of andere middelen gebruiken om werkhoogte te vergroten;
 • alleen gebruiken op vlakke ondergrond met voldoende draagkracht;
 • plaats verkeershekken, kegels of andere middelen rondom de steiger als de steiger in een openbare ruimte is geplaatst;
 • Rolsteigers mogen aan de binnenzijde als ladder worden gebruikt, mits de sportafstand tussen 25 en 30 cm. ligt. Eventueel aanvullend klimmaterieel dient aan de steiger te worden geborgd.

Opschriften:

 • belastingklasse (klasse 2 = 1,5 kN/m2, klasse 3 = 2 kN/m2);
 • maximale hoogte voor binnen- en buitengebruik;
 • naam fabrikant;

Handleiding:

 • in de taal van de gebruiker;
 • werkgever is verantwoordelijk voor beschikbaarheid;
 • opbouw- en afbreekinstructies;
 • benodigde onderdelen + gewichten;
 • opbouwvolgorde;
 • methode voor verticaal uitlijnen;
 • werking van de remmen;
 • wijze van verplaatsing;

Wetgeving:

Arbobesluit Artikel 7.23b Specifieke bepalingen betreffende steigers
1. Wanneer voor de gekozen steiger de sterkte- en stabiliteitsberekening niet beschikbaar is of de overwogen structuurconfiguraties in de berekening niet zijn voorzien, wordt alsnog een sterkte- en stabiliteitsberekening uitgevoerd, tenzij de steiger wordt opgebouwd volgens een algemeen erkende standaardconfiguratie.
2. Afhankelijk van de complexiteit van de gekozen steiger wordt door een daartoe bevoegde persoon een montage-, demontage- en ombouwschema opgesteld. Dit schema kan de vorm hebben van een algemeen uitvoeringsschema, dat voor specifieke steigers is aangevuld met detailtekeningen.
3. De ondersteuningen van een steiger worden beveiligd tegen wegglijden, hetzij door bevestiging aan het steunvlak, hetzij door een antislipinrichting of een andere, even doeltreffende oplossing.
4. Het dragende oppervlak van de ondersteuningen heeft een voldoende capaciteit.
5. De stabiliteit van de steiger is verzekerd. Ongewilde bewegingen van rolsteigers tijdens werkzaamheden op hoogte worden door een passende voorziening voorkomen.
6. De afmetingen, de vorm en de ligging van de vloeren van een steiger worden aan de aard van de te verrichten werkzaamheden en aan de te dragen lasten aangepast en zijn zodanig dat veilig verkeer kan plaatsvinden en veilig kan worden gewerkt.
7. De vloeren van steigers zijn zodanig gemonteerd dat hun onderdelen bij normaal gebruik niet kunnen bewegen. Tussen de onderdelen van de vloeren en de verticale inrichtingen van de collectieve valbeveiligingen komen geen gevaarlijke openingen voor.
8. Indien bepaalde gedeelten van een steiger niet gebruiksklaar zijn, worden deze gedeelten met inachtneming van afdeling 2 van hoofdstuk 8 gemarkeerd met waarschuwingssignalen en behoorlijk afgebakend door materiële elementen die de toegang tot de gevarenzone beletten.
9. Steigers worden alleen opgebouwd, afgebroken of ingrijpend veranderd onder leiding van een bevoegde persoon en door werknemers die voor de beoogde werkzaamheden een toereikende en specifieke opleiding hebben ontvangen met betrekking tot de specifieke risico’s die in het bijzonder is gericht op:
a. het begrijpen van het montage-, demontage- en ombouwschema van de betreffende steiger; b. het veilig monteren, demonteren of ombouwen van de betreffende steiger;
c. maatregelen ter preventie van het risico dat personen of voorwerpen vallen;
d. veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk kunnen doen aan de veiligheid van de betrokken steigers;
e. de toelaatbare belasting, en
f. ieder ander risico dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kunnen brengen.
10. De persoon die de werkzaamheden leidt en de betrokken werknemers moeten beschikken over het montage-, demontage- en ombouwschema, bedoeld in het tweede lid, met inbegrip van eventuele daarbijbehorende instructies.

Bronnen, normen en nadere informatie:

NEN-EN 1004: Rolsteigers, opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen
NEN-EN 1298: Rolsteigers, regels en een leidraad voor het opstellen van een handleiding voor opbouw en gebruik
www.euronorm.net
AI 21 Rolsteigers (AI-Bladen zijn te bestellen op www.sdu.nl)

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.