Er bestaat in Nederland geen wetgeving met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van circusdieren of dieren die gebruikt worden in (theater-)voorstellingen.

Bij het werken met dieren moeten die veiligheidsmaatregelen getroffen worden die passen bij de eigenschappen van het dier. Duidelijke wettelijke richtlijnen zijn hiervoor niet vastgelegd. Onderstaande veiligheidsmaatregelen / aandachtspunten dienen dan ook te worden gezien als richtinggevend. Genoemde aspecten betreffen een uittreksel van een richtlijn van SHAPE en een Duitse richtlijn (zie ‘bronnen’).

Tot die veiligheidsmaatregelen kunnen o.a. worden gerekend:

 • het transporteren en huisvesten van potentieel gevaarlijke dieren in beveiligde kooien, die het onmogelijk maken dat onbevoegden bij de dieren kunnen komen of ze kunnen aanraken;
 • de aanwezigheid van met de dieren vertrouwde personen, evenals specifieke voorzorgsmaatregelen tegen mogelijk gevaarlijke en onberekenbare reacties van de dieren;
  dieren moeten onder voortdurend toezicht staan van ervaren, professionele trainers / verzorgers;
 • veel dieren, vooral wilde dieren, kunnen heftig reageren op de reuk van alcohol; dit dient dus vermeden te worden;
 • de trainer of verzorger is verantwoordelijk voor alle noodzakelijke licenties, vergunningen, medische papieren, etc.;
 • stel u altijd op de hoogte van eventuele bijzondere regels (soms lokaal) ten aanzien van vervoer, huisvesting, etc.; dit in verband met eventuele ziektes als MKZ, vogelgriep, blauwtong, e.d.;
 • voorzieningen voor transport, verplaatsing van dieren van en naar hokken (zoals een sluis), etc. dienen goed gezekerd te worden aan vloeren en/of wanden;
 • de dieren blijven altijd afgescheiden van het publiek; uitsluitend de trainer mag zich in dezelfde ruimte (zoals de piste) bevinden als het dier / de dieren;
 • in overleg met een dierenarts worden afspraken gemaakt over de aanwezigheid van verdovende middelen; het is niet toegestaan buiten consult van een dierenarts om de dieren verdovende middelen toe te dienen;
 • met de lokale overheid worden afspraken gemaakt over de aanwezigheid van wapens om het dier / de dieren in geval van een calamiteit te verdoven of te doden; uiteraard dienen de wapens uitsluitend te worden bediend door personen met vergunning;
 • er dienen voldoende en geschikte vangmiddelen aanwezig te zijn (netten, e.d.);
 • de trainer zorgt ervoor dat alle leden van cast en crew op de hoogte worden gesteld van de te nemen veiligheidsmaatregelen;
 • bij kooien waar het mogelijk is om de hand door de spijlen of gaten te steken wordt op een afstand van 1,5 meter van de kooi een minimaal 1 meter hoge afscheiding geplaatst;
 • deuren of luiken (o.i.d.) van kooien en hokken dienen te zijn voorzien van dubbele sloten of grendels die niet door de dieren te openen zijn, of door twee onafhankelijk van elkaar te openen schuiven of grendels; onbevoegden mogen de verblijven niet kunnen openen;

 

Wettelijke regels t.a.v. jeugdigen die met dieren werken (Arbowet / -besluit; artikel 1.37 en 7.39 t.a.v. “Deskundig toezicht”):
Artikel 7.39: Artikel1.37, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op jeugdige werknemers die arbeid verrichten met wilde, giftige of andere dieren die gevaar opleveren;

Artikel 1.37. Deskundig toezicht
1. Indien in een bedrijf of inrichting jeugdige werknemers arbeid verrichten, wordt op die arbeid adequaat deskundig toezicht uitgeoefend. De inhoud en de mate van het toezicht is afhankelijk van de uit de risico-inventarisatie en evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, gebleken gevaren die kunnen ontstaan, indien deskundig toezicht ontbreekt.
2. Indien uit de risico-inventarisatie en evaluatie, bedoeld in artikel 1.36, blijkt, dat jeugdige
werknemers arbeid moeten verrichten waaraan specifieke gevaren, met name voor arbeidsongevallen als gevolg van een gebrek aan werkervaring, het niet goed kunnen inschatten van gevaren en het niet voltooid zijn van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de jeugdige werknemer, zijn verbonden, mag die arbeid slechts worden verricht, indien het deskundig toezicht zodanig is georganiseerd dat die gevaren worden voorkomen. Indien dat niet mogelijk is, mag die arbeid niet door jeugdige werknemers worden verricht.

Bronnen:
SHAPE (Safety in Health in Arts Production & Entertainment; www.shape.bc.ca);
Schausteller- und Zirkusunternehmen“ (BGV C 2).
GUV-R 116/BGR 116: Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz; Haltung von Wildtieren
Arbowet; artikel 7.39

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.