Belangrijke risico’s bij kappen en grime zijn:

  • lichamelijke klachten door fysieke belasting
  • gezondheidsklachten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Fysieke belasting:

Het zal duidelijk zijn dat de werkzaamheden bij kappen en grime vaak belastend kunnen zijn. Gebukt werken en gedraaid werken brengt nu eenmaal belasting met zich mee. In het algemeen moet dan ook worden geprobeerd de werkzaamheden op de juiste werkhoogte uit te voeren (dus zodanig dat niet met gebogen rug gewerkt hoeft te worden). Dat zal van situatie tot situatie verschillen. In dit artikel kan uiteraard niet op specifieke situaties worden ingegaan.
Binnen de podiumsector is een aantal middelen ontwikkeld, waardoor fysieke belasting kan worden teruggedrongen. Ten aanzien van kappen kan het voorbeeld van de pruikenkar worden genoemd (Joop van den Ende / Stageholding).

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen:

Bij kappen en grime worden diverse gevaarlijke stoffen gebruikt (bleekmiddelen, kleurmiddelen, verstevigers, permanentstoffen, etc.). Binnen de kappersbranche en is veel aandacht voor deze stoffen, omdat er diverse, soms ernstige risico’s aan kunnen kleven. Gezondheidsklachten na inademing, maar zeker ook door blootstelling aan de huid. Overgevoeligheid, eczeem, allergie, etc. Klachten die er soms voor zorgen dat het kappersvak moet worden beëindigd. Dezelfde klachten kunnen ontstaan bij het aanbrengen van (vloeibare of pasta) gezichtsmaskers. Niet alleen bij degene die het aanbrengt, maar ook de acteur kan klachten ontwikkelen als gevolg van de aangebrachte stoffen. En dat geldt uiteraard ook voor make-up, etc.

Of er stoffen aanwezig zijn die een potentieel risico vormen kan in grote lijnen worden nagegaan aan de hand van het etiket. Het etiket van de hoofdverpakking, maar ook van de subverpakkingen dient namelijk symbolen en R-zinnen te bevatten. Deze R-zinnen geven aan wat het risico is dat op kan treden bij blootstelling aan deze middelen.
Onderstaand volgen 2 overzichten van R-zinnen. Het eerste overzicht (Overzicht 1) geeft algemene risico’s aan die uiteraard serieus genomen moeten worden, maar die vaak inherent zijn aan deze stoffen. Met gepaste maatregelen kan over het algemeen veilig worden gewerkt.
Het tweede overzicht (Overzicht 2) geeft risico’s aan die ernstige of zeer ernstige gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben. Deze stoffen moeten worden gemeden. Feitelijk is het zelfs verboden om deze stoffen te gebruiken, tenzij er geen alternatief is. Er zijn dan echter strikte regels voor gebruik.

Overzicht 1:

R20: Schadelijk bij inademing.
R21: Schadelijk bij aanraking met de huid.
R22: Schadelijk bij opname door de mond.
R23: Vergiftig bij inademing.
R24: Vergiftig bij aanraking met de huid.
R25: Vergiftig bij opname door de mond.
R26: Zeer vergiftig bij inademing.
R27: Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.
R28: Zeer vergiftig bij opname door de mond.
R34: Veroorzaakt brandwonden.
R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R36: Irriterend voor de ogen.
R37: Irriterend voor de luchtwegen.
R38: Irriterend voor de huid.

Overzicht 2

R39: Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
R40: Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. (vervangen door R-zin 68)
R42: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R45: Kan kanker veroorzaken.
R46: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
R48: Gevaar voor ernstige schade aan gezondheid bij langdurige blootstelling.
R49: Kan kanker veroorzaken bij inademing.
R60: Kan de vruchtbaarheid schaden.
R61: Kan het ongeboren kind schaden.
R62: Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
R63: Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
R64: Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
R68: Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.
(met uitzondering van stoffen met R42 en R43 zijn deze stoffen feitelijk verboden, tenzij…).

Aanbevelingen:

Op de etiketten staan bij de R-zinnen ook zogenaamde S-zinnen. Deze zinnen geven maatregelen aan, bijvoorbeeld het gebruik van handschoenen. Bij veel stoffen is het gebruik van dunne rubber handschoentjes (of latex) aan te raden of voorgeschreven.

Indien zich in een kist of koffer gevaarlijke stoffen bevinden (kap- en grimemiddelen, verven) is dit op de kist aangegeven, maar ook op de middelen zelf . Het gaat dan om de etiketten (symbolen) en de R-zinnen.

Er is een website met veel informatie over gezondheidsaspecten bij kappen: www.healthyhairdresser.nl/
Op deze site is o.a. een test te vinden over handeczeem. Ook op www.kapperscosmetica.nl is veel informatie te vinden.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en de Stichting Arbo en Podiumkunsten de informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. de Stichting Arbo en Podiumkunsten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal van deze website. Tevens is de Stichting Arbo en Podiumkunsten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.