werkgroep normeringwerkgroep stand der techniekwerkgroep ziekteverzuim

Dit deel van de website is gevuld met informatie uit de periode van het convenant. De informatie is opgenomen als naslagwerk, en functioneert derhalve als archief.

Opgelet: de informatie in dit deel van de site wordt vanwege deze archieffunctie niet geactualiseerd bij wijzigende wetgeving!

 

Werkgroepen ArboPodium

In het kader van het Arboconvenant Podiumkunsten heeft ArboPodium drie werkgroepen ingesteld, die zich, elk op een ander terrein, gaan bezighouden met de invulling van bepaalde projecten. Deze werkgroepen zijn onlangs voor het eerst bijeen geweest, waarbij doel en werkwijze zijn afgesproken.

De Werkgroep Normering, Standaardisering en Beleidsregels (kort gezegd de werkgroep Normering) zal een protocol gaan ontwikkelen voor de samenwerkende werkgevers op één werkplek. Onderdeel daarvan is het opstellen van één of meerdere modellen voor de Productie Risico Inventarisatie & Evaluatie. Ook zal deze werkgroep trachten de positie van de Arbocoördinator binnen het Kunstbedrijf te verbeteren. Tenslotte zal nagedacht worden over normering, in het bijzonder met betrekking tot het maximaal tilgewicht.

De Werkgroep Stand der Techniek en Wetenschap zal proberen inzichtelijk proberen te maken welke kennis er aanwezig is binnen en buiten de werkgroep. Zij zullen een belangrijke rol spelen bij de “vullen” van het Kenniscentrum met informatie. De werkgroep zal zich dus bezighouden met het verzamelen, ontsluiten, updaten en aanvullen van informatie voor het Kenniscentrum.

De Werkgroep Ziekteverzuim en Reïntegratie gaat zich buigen over de diverse registratiesystemen die in de sector gebruikt worden. Doel is te komen tot één registratiesysteem. Ook zullen de leden van de werkgroep een uniform verzuimprotocol opstellen. Tevens gaat de werkgroep zich buigen over de invulling van mantelovereenkomsten met één of meer arbodiensten.