Trekkenwanden

Artikel: Hijsen met een certificaat!
Artikel: Subsidie Trekkenwand FARBO-regeling 2003
Artikel: Een voortgaand verhaal: de trekkenwand
Archief Trekkenwand op de website van Zichtlijnen
Cursus Bedieningsvakman Mechanische Trekkenwand
Cursus Veilig Bedienen Toneelinstallaties
Download eindtermendocument BMT
Trekkenwanden

Voor trekkenwanden is in opdracht van de Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in het Theater de branchespecifieke Norm 2 ontwikkeld, gepubliceerd in februari 2001. De doelstelling was om de arbeid aan de trekkenwand zodanig te organiseren en de arbeidsplaats zodanig in te richten dat de fysieke belasting geen gevaren met zich mee kan brengen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Door de overheid is deze norm overgenomen in de arbowetgeving, te weten:

Arbobeleidsregel 5.2-1:

Fysieke belasting bij handbediende trekkenwanden:

Deze Beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2004 tenzij de regionaal directeur van de Arbeidsinspectie ermee heeft ingestemd dat de voorzieningen op een later tijdstip, doch uiterlijk voor 1 januari 2007, worden gerealiseerd. Zie voor de voorwaarden de diverse verwijzingen en artikelen hieronder. De letterlijke tekst van de Beleidsregel luidt:

Grondslag: Arbobesluit artikel 5.2, 5.5, eerste lid, en 5.6.
Aan het bepaalde in artikel 5.2 en 5.6 van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt voor wat betreft arbeid aan of met trekkenwanden in theaters voldaan als het volgende in acht wordt genomen en terzake doeltreffende voorlichting aan de werknemers wordt gegeven overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.5, eerste lid.

 1. Er zijn maximaal 20 handbediende trekken per trekkenwand.
 2. Per trek is het te belasten gewicht nooit zwaarder dan 75 kg.
 3. De kluitenstang is zodanig geconstrueerd dat deze niet meer dan 75 kg aan kluiten kan bevatten.
 4. Het kluitgewicht is nooit zwaarder dan 6 kg.
 5. Voor het verplaatsen van kluiten worden kluitentafels gebruikt.
 6. Hulplieren bij handbediende trekken worden alleen gebruikt als de hulplier aangrijpt op de kluitenstang.
 7. De werknemer die de werkzaamheden aan de trekkenwand verricht is in het bezit van het certificaat “Opleiding trekkenwand”.
 8. Voor theaters waar uitvoering van het in deze beleidsregel gestelde vóór 1 januari 2004 om financiële redenen niet haalbaar blijkt, kan door de regionaal directeur van de Arbeidsinspectie een later tijdstip van uitvoering, doch niet later dan 1 januari 2007, worden vastgesteld. Hierbij geldt de voorwaarde dat vóór 1 juli 2001 een plan van aanpak voor de mechanisatie van de trekkenwand wordt ingediend waarin wordt aangetoond dat:
  a. een besluit genomen is over aanpassing van de trekkenwand;
  b. de financiering voor aanpassing van de trekkenwand is zeker gesteld en
  c. met de leverancier afspraken zijn gemaakt over de periode waarin de aanpassing van de trekkenwand zal plaatsvinden.

Naast bovengenoemde wettelijke regels zijn ook de volgende aandachtspunten van belang:

 • Het gebruik van een handmatig bediende trekkenwand is uit oogpunt van fysieke belasting en de daaruit voortvloeiende gezondheidsklachten niet acceptabel, tenzij onder zeer strikte condities.
 • De constructie en samenstelling van een trekkenwand moet deugdelijk zijn en voor wat betreft het werken ermee, ergonomisch verantwoord.
 • Slechts wanneer sprake is van statische situaties en een daardoor zeer beperkt gebruik van de installatie, is handbediening nog toe te staan. In alle andere gevallen moet de trekkenwand worden uitgevoerd als een gecombineerd hand-electrische, dan wel machinaal aangedreven trekkenwand.
 • Teksten op, en bedieningsvoorschriften van de installaties moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.

 

Opleiding:

Het werken aan en met toneeltechnische installaties is niet zonder gevaar. Het vereist kennis van de gebruikers op het gebied van veilig werken en kennis van de beperkingen die eventueel gelden bij het gebruik van het materiaal. Ze mogen alleen worden bediend door personen die terzake deskundig zijn en die zijn voorgelicht over een juist en veilig gebruik van de installatie (“Opleiding Bedieningsvakman Mechanische Trekkenwand, BMT; zie beleidsregel 5.2-1, lid 7). Personen jonger dan 18 jaar mogen niet met de bediening worden belast.
Eind 2007 kan geconstateerd worden dat er nog slechts één gecertificeerde aanbieder is van een opleiding BMT. Dat is volgens OSAT (de organisatie voor onderwijs in de podiumtechnologie) te weinig. Op initiatief van OSAT, de VPT en de VSCD worden naar verwachting in 2008 alternatieve opleidingen geïnitieerd. Bij de ontwikkeling zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wens vanuit het werkveld dat een BMT-opleiding vooral praktijkgericht dient te zijn, rekening moet houden met verworven competenties en korter kan zijn

Belasting:

Om te voorkomen dat toneeltechnische installaties worden overbelast moet bekend zijn wat het maximale gewicht is waarmee (onderdelen van) installaties mogen worden belast. Dat geldt uiteraard ook voor de constructie van het gebouw.
Het aanbrengen van een schild op het toneel waarop deze toelaatbare belastingen zijn vermeld is dan ook zeer aan te bevelen. Bij de constructeur van het gebouw en de leveranciers van de installaties zijn de benodigde gegevens te achterhalen.

Inspectie en onderhoud:

Toneeltechnische installaties moeten regelmatig door deskundigen gecontroleerd, onderhouden en indien nodig gerepareerd worden. Indien door de aard en het gebruik niet anders bepaald is, moet onderhoud tenminste 1 x per jaar plaatsvinden. Werkzaamheden aan, en onderhoud en inspectie van de installaties moeten worden aangetekend in een onderhoudsregister of een logboek.
Daarnaast dient iemand belast te worden met de verantwoordelijkheid voor en het toezicht op een juist gebruik van dergelijke installaties. Ook het zorgen voor periodiek onderhoud en inspectie zal tot zijn of haar taak behoren.
Naast genoemde inspectie dient een ieder voordat hij een installatie gaat gebruiken zich ervan te vergewissen dat die installatie zich in een goede en veilige staat bevindt.
Wanneer constructieonderdelen moeilijk toegankelijk zijn, zal bij inspectie en onderhoud vaak gebruik moeten worden gemaakt van steigers of hoogwerkers. Deze periodiek terugkerende kosten hoeven niet gemaakt te worden wanneer een rollenzolder aanwezig is.

Niet toepasbare verbindingen

Hoewel los te nemen verbindingen zijn toegestaan, verdient het aanbeveling deze in een trekkenwand niet toe te passen.
Soms is bij de verbinding tussen staalkabel en trekroe gebruik gemaakt van een zogenaamde torpedo. Deze torpedo is geen betrouwbare verbinding en dient dan ook direct te worden vervangen. Er wordt geadviseerd om als voorlopige voorziening een klemhuls aan te brengen op het einde van de staalkabel waar deze uit de torpedo tevoorschijn komt.

Bronnen / informatie:

Arbo Handboek (1997)
Arbobesluit, Hoofdstuk 5, Fysieke Belasting
Trekkenwand en hulpmiddelen, uitgave van de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)

Trekkenwanden en subsidie

Uit: Arbonieuwsbrief 12 februari 2003

Uit vragen die binnenkomen bij de Helpdesk kan de conclusie worden getrokken dat nog niet iedereen op de hoogte is van de regelgeving rond mechanisering van trekkenwanden. Met onderstaande informatie hopen wij deze leemte op te kunnen vullen en tevens een interessante fiscale mogelijkheid aan te reiken voor diegenen die daar nog onvoldoende van op de hoogte zijn.

De regelgeving rond het vervangen van handbediende trekkenwanden is in het kader van de Arbowet vastgelegd in de navolgende beleidsregel 5.2.

Aansluitend aan deze beleidsregel vindt u een stukje over subsidiemogelijkheden bij investering in middelen die er voor zorgen dat arbeidsomstandigheden verbeteren, de zogenaamde FARBO-regeling. Een aantrekkelijk fiscaal voordeel dat het extra interessant maakt om te investeren. Ook de mechanische trekkenwand valt onder deze regeling.

Beleidsregel 5. 2
Fysieke belasting bij handbediende trekkenwanden
Eind 1998 heeft overleg tussen de Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in het Theater (VGWT-commissie) en de Arbeidsinspectie ertoe geleid dat de VGWT-commissie een norm heeft opge-steld waarin criteria zijn opgenomen met betrekking tot de fysieke belasting bij werkzaamheden aan een trekkenwand. Afgesproken is toen dat de norm aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou worden voorgelegd met het verzoek deze te gebruiken als basis voor een beleidsregel op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving. Deze beleidsre-gel is daarvan het resultaat. Aan het bepaalde in artikel 5.2 en 5.6 van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt voor wat betreft arbeid aan of met trekkenwan-den in theaters voldaan als het volgende in acht wordt genomen en terzake doeltreffende voorlichting aan de werknemers wordt gegeven.

1. Er zijn maximaal 20 handbediende trekken per trekkenwand.
2. Per trek is het te belasten gewicht nooit zwaarder dan 75 kg.
3. De kluitenstang is zodanig geconstrueerd dat deze niet meer dan 75 kg aan kluiten kan bevatten.
4. Het kluitgewicht is nooit zwaarder dan 6 kg.
5. Voor het verplaatsen van kluiten worden kluitentafels gebruikt.
6. Hulplieren bij handbediende trekken worden alleen gebruikt als de hulplier aangrijpt op de kluitenstang.
7. De werknemer die de werkzaamheden aan de trekkenwand verricht is in het bezit van het certifi-caat “Opleiding trekkenwand”.
8. Voor theaters waar uitvoering van het in deze beleidsregel gestelde voor 1 januari 2004 om finan-ciële redenen niet haalbaar blijkt, kan door de regionaal directeur van de Arbeidsinspectie een later tijdstip van uitvoering, doch niet later dan 1 januari 2007, worden vastgesteld. Hierbij geldt de voorwaarde dat voor 1 juli 2001 een plan van aan-pak voor de mechanisatie van de trekkenwand wordt ingediend waarin wordt aangetoond dat:
a. een besluit genomen is over aanpassing van de trekkenwand;
b. de financiering voor aanpassing van de trekkenwand is zeker gesteld en
c. met de leverancier afspraken zijn gemaakt over de periode waarin de aan passing van de trekkenwand zal plaatsvinden.

Voor de uitvoering van deze beleidsregel moeten veel theaters de trekkenwanden die nog met de hand bediend worden, mechaniseren. Daar zijn vaak hoge kosten mee gemoeid. Bovendien gaat het in de meeste gevallen om aanzienlijke verbouwingen, die ruim van te voren moeten kunnen worden gepland, zowel door het betrokken theater als door de leverancier van de installaties. Het Ministerie van SZW heeft daarom, in overleg met de VGWT-commissie, deVSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecteuren) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) besloten de theaters nog enkele jaren (tot 1juli 2004) de tijd te geven de nodige aanpassingen te verrichten.

De FARBO-regeling:
Een alinea uit de toelichting bij de FARBO-regeling, die alle organisaties zou moeten aanspreken:
” U kunt als ondernemer de investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Arbolijst staan, willekeurig afschrijven. Dit levert u een rente- en een liquiditeitsvoordeel op. De FARBO-regeling biedt u meer dan alleen financieel voordeel. Door te investeren in arbo-vriendelijke bedrijfsmiddelen draagt u bij aan betere arbeidsomstandigheden en een beter werkklimaat voor uw werknemers en voor uzelf. Daardoor nemen de arbeidsprestaties zo goed als zeker toe. Uw bedrijf of instelling krijgt een beter imago en u heeft minder te duchten van de Arbeidsinspectie. Arbo-vriendelijk investeren hoeft een economisch verantwoorde bedrijfsvoering beslist niet in de weg te staan. De FARBO-regeling vergemakkelijkt arbo-vriendelijke investeringen.”
De volledige regeling kunt u nalezen op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (en wordt binnenkort mogelijk ook op onze website geplaatst).

De Arbolijst 2003 is ingedeeld in de volgende categorieën (preventie-aspecten):
· S staat voor investeringen die de blootstelling aan toxische en andere stoffen voorkomen of verminderen.
· L staat voor investeringen die de blootstelling aan lawaai voorkomen of verminderen.
· F staat voor investeringen die fysieke belasting voorkomen of verminderen of de terugkeer in het arbeidsproces bevorderen.

De mechanische trekkenwand wordt genoemd onder “F 050 Trekkenwanden”:
bestemd voor:
het met geringe fysieke inspanning hijsen van decors in theaters,
bestaande uit:
o lierwerken met elektromotoren;
o elektronische besturing.