Inspectierapport Podiumkunsten

Dit deel van de website is gevuld met informatie uit de periode van het convenant. De informatie is opgenomen als naslagwerk, en functioneert derhalve als archief.

Opgelet: de informatie in dit deel van de site wordt vanwege deze archieffunctie niet geactualiseerd bij wijzigende wetgeving!

 

Artikelen

Op deze pagina vindt u artikelen uit de periode van het arboconvenant. De artikelen zijn als naslag op deze website opgenomen en kunnen gedateerde informatie bevatten.

Artikel: Het hele arbotraject nog even op een rijArtikel: Wetten, plichten en de arbeidsinpectieArtikel: Arbozorg in de podiumkunstenArtikel: Arbeidsrisico’s in de podiumkunsten: wat doen we ertegen!?Artikel: Ook met een arboconvenant kun je nog doodvallenArtikel: Een nieuwe norm en een convenantArtikel: Inspectieronde in de podiumkunstenArtikel: Taakverdeling in en om de organisatieArtikel: Beboetbare feiten Inspectierapport Podiumkunsten [download hier het volledige rapport in pdf-formaat]

Eind 2001 en begin 2002 kregen102 theaters en gezelschappen bezoek van de Arbeidsinspectie. Deinspecteurs richtten zich vooral op de punten ‘werken op hoogte’ en hethebben van een (Productie-) Risico Inventarisatie en -Evaluatie. Inmeer dan de helft van de gevallen bleek de (Productie-) RI&E nogniet in orde, terwijl een substantieel deel van de theaters nietvoldoende veilig bleek om te gaan met werken op hoogte.

(Productie) RI&E
Iniets meer dan de helft van de gevallen was de (Productie) RI&E nietin orde, meestal door het ontbreken van een Productie RI&E. Voorkleinere gezelschappen en kleine producties blijft dat een probleem. DeAI constateert dat sommige gezelschappen al standaard een ProductieRI&E maken. Van de 73 overtredingen hadden 46 te maken met hetontbreken van de Productie RI&E. De AI verwondert zich er wel overdat bij enkele organisaties zelfs de algemene RI&E ontbrak, terwijlop dit punt “al sinds 1994 actief geïnspecteerd en geïnformeerd wordt”.Verder wordt geconstateerd dat veel bestaande RI&E’s verouderd zijn.

Feiten
Waarschuwing
Boetrapport
Totaal
Schriftelijke RI&E aanwezig
12
3
15
Plan van Aanpak aanwezig
10

10
Termijnen genoemd in PvA
1

1
RI&E aanpassen
46
1
47
Totaal
69
4
73

Valgevaar
Geïnspecteerdis op risico’s bij het werken op hoogte door riggers en geluids- enlichttechnici, met name op de punten: vaste ladders, lichtbruggen enhoogwerkers. Uit de inspectieresultaten kan worden opgemaakt “dat debetrokken medewerkers en lijnmanagers het risico van het (door)vallennogal onderschatten. Echter, na enige discussie erkende men veelal hetgevaar wel in te zien en werden voorzieningen aangebracht.”

Vaste ladders
Demeeste ladders voldeden aan de normen of waren niet meer in gebruik(vervangen door vaste trappen). Toch bleken er ook nog steeds theaterste zijn waar het minder veilig was, bijvoorbeeld door onvoldoenderuimte achter de sporten (< 15 cm) en een te krappe diameter van dekooi (< 70 cm). In een enkel geval werd dit zelfs geconstateerd bijrecent verbouwde of gebouwde theaters!

Lichtbruggen
“Valgevaar”was bewust gekozen door de inspectie omdat dit een fundamenteel risicois, dat bijna vanzelf zou moeten spreken. Toch “bleek de werkelijkheidsoms erger dan verwacht”, schrijft de inspectie. Er werden situatiesaangetroffen waar werknemers “zonder enige vorm van beveiliging opronde buizen, boven op balustrades, en als een aap hangend inconstructies” bezig waren met het inhangen en stellen van lampen of hetverwisselen van filters. Zowel vaste als beweegbare bruggen blekenzodanig geconstrueerd dat een tussenregel ontbrak. Specifiek voorbeweegbare bruggen was het probleem van het overstappen van de vasteconstructie naar het beweegbare deel. Afscherming op de toegang tot debrug ontbrak veelal, of was onvoldoende, met als gevolg overstappen ophoogtes van 6 tot 7 meter. In één extreme situatie moest hierbij,weliswaar aangelijnd, een open ruimte van 1,5 meter overgestoken wordennaar een lager gelegen, zeer smalle brug, waarbij om een verticalekabelgoot gestapt moest worden waaraan de medewerker zich konvasthouden. Het commentaar was “dat men het al jaren zo deed en demedewerkers verplicht waren zich aan te lijnen en dat was ook nietaltijd zo geweest.”

Bij lichtbruggen van een specifiekeleverancier was het risico van doorvallen te groot, omdat de bovensteregel van de bruggen hoger was dan ongeveer 1 meter en deze in eensoort V-vorm naar buiten toe liep, terwijl er geen tussenregel aanwezigwas. Het ophangen van grote spots werd vroeger als redelijkaanvaardbare oplossing beschouwd, maar dit standpunt is verlaten,”omdat de spots onvoldoende valbestendig zijn om een persoon tegen tehouden” als die er tegenaan valt of leunt.

In veel gevallenmoet voor het stellen van licht of het verwisselen van filters buitende brug gehangen worden en wordt om die reden gebruik gemaakt vanpersoonlijke beschermingsmiddelen (harnas, vallijn). “Zoals bekend isdit echter de laagste vorm van beveiliging en is het, ookredelijkerwijs, mogelijk voorzieningen van een hogere veiligheidsgraadaan te brengen.” Het argument dat een tussenregel of andere afscherminghet stellen van de spopts onmogelijk zou maken wijst de inspectie afomdat er wel degelijk technische oplossingen voorhanden zijn.

Totslot bleken lichtbruggen niet altijd volgehangen met spots, waardoor de’signaleringsfunctie’ van de spots verdwenen was en er een groot gatontstond. “Ingrijpen in de vorm van een (preventieve) stillegging wasin die gevallen noodzakelijk.”

Hoogwerker
Het gebruik van deeenpersoons hoogwerker heeft tijdens het project gezorgd voor de nodigediscussie. De AI stelt zonder meer dat tijdens het gebruik altijdstabilisatoren gebruikt moeten worden. Probleem is dat bij het decormeestal geen rekening is gehouden met de ruimte die de hoogwerker nodigheeft.

Feiten
Waarschuwing
Stillegging
Totaal
Bij valgevaar voorzieningen aanbrengen
35
6
41
Bij valgevaar vangnetten aanbrengen
9

9
Totaal
69
4
73