Een nieuwe norm en een Arboconvenant

Dit deel van de website is gevuld met informatie uit de periode van het convenant. De informatie is opgenomen als naslagwerk, en functioneert derhalve als archief.

Opgelet: de informatie in dit deel van de site wordt vanwege deze archieffunctie niet geactualiseerd bij wijzigende wetgeving!

 

Artikelen

Op deze pagina vindt u artikelen uit de periode van het arboconvenant. De artikelen zijn als naslag op deze website opgenomen en kunnen gedateerde informatie bevatten.

Artikel: Het hele arbotraject nog even op een rijArtikel: Wetten, plichten en de arbeidsinpectieArtikel: Arbozorg in de podiumkunstenArtikel: Arbeidsrisico’s in de podiumkunsten: wat doen we ertegen!?Artikel: Ook met een arboconvenant kun je nog doodvallenArtikel: Een nieuwe norm en een convenantArtikel: Inspectieronde in de podiumkunstenArtikel: Taakverdeling in en om de organisatieArtikel: Beboetbare feitenEen nieuwe norm en een Arboconvenant

Plannen van de Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in het theater (VGWt)

Mirjam Bach (Zichtlijnen 74, 2001)

 
In maart 2000 heeft de Commissie VGWt, onder begeleiding van TNO Arbeid, een werkconferentie gehouden. In deze conferentie is gesproken over het functioneren en de toekomst van de commissie VGWt. Daarnaast is nadere invulling gegeven aan het Arbo-beleidsprogramma voor de komende jaren. In vervolg op deze werkconferentie heeft de Commissie VGWT een beleidsnota opgesteld.
Naast het publiceren van deze nota, Arbozorg in de theaterbranche 2000-2004, zal door de leden van de Commissie VGWt de Stichting ArboPodium worden opgericht. De Stichtingsraad zal worden gevormd door de leden van de huidige Commissie VGWt. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor ontwikkeling van tal van activiteiten op het gebied van verbetering van arbeidsomstandigheden in de podiumkunstenbranche.

Activiteiten 2000/2001

Ook op korte termijn staan er de nodige activiteiten op stapel.
Allereerst zal het Arbo Handboek voor theater worden geactualiseerd. De Commissie VGWt hoort graag wat jouw ervaringen zijn met het handboek. Een eventuele reactie kan – bij voorkeur schriftelijk – worden gezonden aan het secretariaat van de Commissie VGWt. In het nieuwe handboek zal ook een ‘VGW-plan’ worden opgenomen voor producties die ‘op reis’ gaan naar een ander theater. In de toekomst zal het door de Arbodienst goedgekeurde VGW-plan samen met de zogenaamde ’technische lijst’ tijdig voor de eerste voorstelling aan het ontvangende theater moeten worden gezonden. Ook het ontvangende theater zal uiteraard tijdig moeten aantonen dat het aan alle Arbovoorschriften voldoet.
Zoals de meesten bekend is, zijn door de Commissie VGWt – in overleg met de Arbeidsinspectie – twee normen ontwikkeld. Norm 1 gaat over trappen en ladders en norm 2 over trekkenwanden. Door de Commissie van Aanbeveling van de VPT en de Werkgroep Branchenormering van de Commissie VGWt wordt momenteel hard gewerkt aan een derde norm. Deze norm zal gaan over de vereisten waaraan beweegbare bruggen moeten voldoen. Norm 3 zal in de loop van 2001 worden gepubliceerd.

In februari en maart 2001 zal de Arbo Unie weer een praktijkgerichte Werktechniektraining verzorgen. De organisatie is in handen van het secretariaat van de Commissie VGWt. In de cursus zal onder meer het op de juiste wijze tillen, duwen, trekken en laden en lossen worden geoefend.
Voor 2001 staat verder de ontwikkeling van een branchegerichte cursus voor Arbocoördinatoren op het programma. In de daarop volgende jaren zal jaarlijks een opfriscursus worden gegeven.
Ook wordt nagedacht over een website, met onder meer ruimte voor nieuws, discussie, vragen en informatie. Deze website zal in de eerste helft van 2001 ‘de lucht ingaan’.
Tot slot heeft de Commissie VGWt het voornemen om vóór de zomer een informatieve én gezellige bijeenkomst voor arbocoördinatoren te organiseren.

Arboconvenant Podiumkunsten

Op 29 juni 2000 is door de leden van de Commissie VGWt, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) een Intentieverklaring Arbeidsomstandigheden Podiumkunsten ondertekend. Partijen hebben zich ten doel gesteld om binnen een jaar te komen tot ondertekening van een Arboconvenant Podiumkunsten op het terrein van de arbeidsrisico’s schadelijk geluid, fysieke belasting (waaronder tillen en RSI) en werkdruk, alsmede om afspraken te maken over de vroegtijdige reïntegratie van zieke werknemers.

Branchebegeleidingscommissie Arboconvenant

Inmiddels is een Branchebegeleidingscommissie Arboconvenant Podiumkunsten (BBC) ingesteld. De BBC draagt zorg voor de totstandkoming van een voor alle partijen aanvaardbaar en werkbaar convenant en begeleidt de uitvoering daarvan. De BBC bestaat uit tien leden en een onafhankelijk voorzitter. Rinus Haks is voorzitter van de BBC. Jan Bunnik (VNT), Lex Kater (WSC/VSCD) en Reineke Bierenbroodspot (CNO) vertegenwoordigen de werkgeversorganisaties. Martin Kothman (FNV KIEM), Hans Stap (Ntb) en Sjaak Warnaar (CNV Kunstenbond) hebben zitting in de BBC namens de werknemersorganisaties. Daarnaast zijn twee vertegenwoordigers van het ministerie van SZW, een vertegenwoordiger van de Arbeidsinspectie en een vertegenwoordiger van het ministerie van OCW lid van de BBC.

Onderzoek

In de intentieverklaring is bepaald dat een nulmeting zal worden verricht van de risicopopulatie en van de maatregelen die momenteel in de praktijk worden toegepast. Daarnaast is in de intentieverklaring opgenomen dat onderzoek dient te worden verricht naar de stand der techniek. Naar aanleiding daarvan is aan TNO Arbeid, Astri, Berenschot en Orbis gevraagd om offerte uit te brengen voor het verrichten van dit onderzoek. Half december zal door de BBC worden besloten aan welk bureau het onderzoek zal worden uitbesteed. Het onderzoek zal eind dit jaar van start gaan, onder begeleiding van een commissie bestaande uit Gerard van der Maat (Arbeidsinspectie), Frans Huneker (Muziektheater) en Louis Janssen (TGA). Het onderzoeksbureau zal daarnaast inhoudelijk worden ondersteund door een viertal, door de Commissie VGWt ingestelde werkgroepen. Het betreft de Werkgroepen Fysieke belasting, Schadelijk geluid, Werkdruk en Vroegtijdige reïntegratie. De werkgroepen bestaan uit leden van de Commissie VGWt en werknemers van diverse instellingen.