Pyrotechniek

Artikel: Duizend bommen en granaten, discussieverslag VPT-dag
Artikel: Besluit: vuurwerk eruit
Artikel: Deskundig toezichthouder en de VPT
Artikel: Six Flags-bijeenkomst over special effects, veiligheid en crowd control
Pyrotechniek

Voor het gebruik van vuurwerk gelden regels ten aanzien van brandveiligheid die (nu nog) door de plaatselijke overheid (brandweer) worden vastgesteld. Hoewel die in grote lijnen overeen  komen kunnen plaatselijk verschillen voorkomen in te nemen maatregelen. De Woningwet schrijft voor dat gemeenten voorschriften over brandveilig gebruik van bouwwerken moeten opnemen in de gemeentelijke bouwverordening. Deze voorschriften verschillen per gemeente. Het ‘Gebruiksbesluit brandveilige bouwwerken’, kortweg het Gebruiksbesluit genoemd, treedt naar verwachting halverwege 2008 in werking. In het Gebruiksbesluit worden de brandveiligheidseisen voor iedereen in elke gemeente gelijk.

Vakbekwaamheid vuurwerkdeskundigen

Per 1 maart 2002 zijn er eisen aan de vakbekwaamheid van ‘vuurwerkdeskundigen’ gesteld. Zo moeten zij naast hun eigen veiligheid ook de veiligheid van het publiek bij het afsteken van professioneel vuurwerk (bijvoorbeeld in het theater of bij een groot evenement) kunnen waarborgen. Om hun certificaat van vakbekwaamheid te behouden, moeten zij hun vaardigheden aantoonbaar blijven bijhouden. Om dat na te gaan wordt de werkervaring van vuurwerkdeskundigen voortaan geregistreerd. Professioneel vuurwerk mag alleen worden bewerkt en afgestoken door een deskundige die een ‘certificaat van vakbekwaamheid’ heeft. Ook is vastgelegd dat bij het afsteken van professioneel vuurwerk vooraf een werkplan gemaakt moet zijn. In de arbeidsomstandighedenregeling is vastgelegd wat de eisen zijn waaraan de vakbekwaamheid van de deskundige en het werkplan moeten voldoen.

KIWA verstrekt de vuurwerkdeskundigen na afronding van hun opleiding het verplichte certificaat van vakbekwaamheid. Er wordt een onderscheid gemaakt in twee soorten certificaten: een certificaat ‘groot vuurwerk’ voor evenementen en een certificaat voor speciale effecten met vuurwerk in theater of film. Voor meer informatie kunt u terecht op de webpagina van het KIWA: www.vuurwerkbedrijven.nl.

Meer informatie:

[Fernsehen, Hörfunk und Film Pyrotechnik in Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung]
BGI 812 – SP 25.1/4 Verwaltungs-Berufsgenossenschaft Januar 2002

 

 

‘Deskundig Toezichthouder Vuurwerk’ en de VPT  

Uit: Zichtlijnen 79. 2001

 
Het middagprogramma van de afgelopen Algemene ledenvergadering was gewijd aan de toekomst van de pyrotechniek in het theater (zie het verslag daarvan elders op deze pagina’s, alsmede het artikel van Coen Jongsma in Zichtlijnen nr 76) .
Er wordt hard gewerkt om een certificering op te zetten voor ‘Deskundig Toezichthouder Vuurwerk’, waarmee nauwkeurig wordt omschreven waaraan iemand moet voldoen voordat hij/zij professioneel vuurwerk af mag steken.
Opleidingsinstituten kunnen op grond hiervan hun opleiding op dit gebied vorm geven, zodat op (naar verwachting korte) termijn in Nederland dit certificaat gehaald kan worden.
De certificering is in handen gegeven van de KIWA, die in nauw overleg is met de verschillende overheidsinstanties en branchevertegenwoordigers. Tevens is er een College van Deskundigen in het leven geroepen. De Colleges van Deskundigen zijn samengesteld uit:
oafnemers, opdrachtgevers en ontwerpers;
oproducenten en leveranciers;
oonafhankelijke deskundigen.

Colleges van Deskundigen hebben in het algemeen tot taak KIWA te adviseren over de gehanteerde certificatie-systemen; ze zijn betrokken bij het opstellen en het up-to-date houden van beoordelings-richtlijnen, eisen en onderzoekmethoden, en de te houden controlefrequenties. Daarnaast adviseren ze over het gebruik en de betekenis van certificaten en certificatiemerken.
Sinds 19 september jongstleden is de VPT vertegenwoordigd in het College van Deskundigen ‘Deskundig Toezichthouder Vuurwerk’, waardoor de vereniging in staat is mee te praten over de vorm en inhoud van de certificatie en dan met name inzake pyrotechniek in het theater.