De taken van de arbocoördinator

Artikel: Succesvol Arbobeleid
Artikel: Goed Arbobeleid is geïntegreerd beleid
Artikel: De arbocoördinator: wil, weg en wet
Artikel: De taken van de arbocoördinator
Artikel: Taakverdeling in en om de organisatie
Artikel: Positie en opleidingen van arbocoördinatoren
Artikel: Arbo-opleiding en de praktijk van de podiumtechnicus
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 1, Rob Roos, Theater aan de Schie
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 2, Walter van Elteren, Theatercompagnie
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 3, Robert Vonkeman, Noord Nederlands Toneel
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 4, Ton Driessen, Wetten van Kepler
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 5, Chris Gorissen, Het Vervolg
Serie: Op zoek naar de arbocoördinator 6, Johan van der Kooy, De Paardenkathedraal
AanstellingskeuringArbobeleid in de organisatieArbocoördinator en preventiemedewerkerPlan van AanpakProductie risico inventarisatie & evaluatie (PRI&E)Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)Samenwerkende werkgeversVoorlichting en onderrichtWerkdrukDe taken van de arbocoördinator
Een van de belangrijkste arbo verworvenheden sinds 1994 is dat er bij honderden instellingen en organisaties in de podiumkunsten arbocoördinatoren zijn aangesteld. Het is hun taak het arbobeleid vorm te geven en uit te voeren, in de praktijk voor velen een lastige klus omdat het in het algemeen bovenop het andere werk is gekomen. Hij/zij moet de wet- en regelgeving kennen (of weten te vinden), arbobeleid opzetten, een concept beleidsplan maken en concrete acties kunnen stimuleren en coördineren. Dat alles betekent dat een arbocoördinator vooral over draagvlak binnen de organisatie moet beschikken. Actieve steun, met name van de directie, is onontbeerlijk. Voor verbetering van de arbozorg in de sector is het verbeteren van de positie en de kennis van de arbocoördinatoren waarschijnlijk de meest cruciale factor.

Taken voor de arbocoördinator:

– werkzaamheden ter voorbereiding van het Arbobeleid
– voorbereiden van praktische uitvoeringsvoorschriften
– jaarlijks, in concept, opstellen van het Arbo-jaarplan (voor 100+ organisaties)
– jaarlijks, in concept, opstellen van het Arbo-jaarversalag (voor 100+ organisaties)
– het, in concept, toetsen van het Arbobeleid
– het eventueel voeren van overleg tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordiging.

Een arbocoördinator is niet verantwoordelijk voor:
– het gevoerde arbobeleid van een organisatie
– het jaarplan en jaarverslag.

De directie is en blijft eindverantwoordelijk voor het beleid.