Artikel: Verslag Arboseminar: Werkdruk
AanstellingskeuringArbobeleid in de organisatieArbocoördinator en preventiemedewerkerPlan van AanpakProductie risico inventarisatie & evaluatie (PRI&E)Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)Samenwerkende werkgeversVoorlichting en onderrichtWerkdruk

Werkdruk in de Arbowet 2007

Met de inwerkingtreding van de Arbowet 2007 is werkdruk expliciet op de agenda gekomen, onder de noemer Psychosociale Arbeidsbelasting: PSA. Onder PSA wordt verstaan: agressie & geweld, seksuele intimidatie, pesten op het werk, en werkdruk. Dit begrip is als volgt gedefinieerd:

psychosociale arbeidsbelasting: de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen.

Om deze definitie te kunnen plaatsen is het van belang om ook de term stress verder uit te werken: een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft.

Op dit moment worden in het arbeidsomstandighedenbesluit de volgende “maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting” genoemd:

1. Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de risico’s ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting beoordeeld en worden in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van de stand van de wetenschap maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken.

2. Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken.

Het is voor organisatie van belang om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van de verschillende PSA-elementen. Als vastgesteld is dat deze elementen aan de orde zijn zal een plan van aanpak opgesteld moeten worden om de gevolgen van deze “blootstelling” te voorkomen danwel te beperken. Onderdeel van dit plan van aanpak is in ieder geval het geven van voorlichting en onderricht.