AanstellingskeuringArbobeleid in de organisatieArbocoördinator en preventiemedewerkerPlan van AanpakProductie risico inventarisatie & evaluatie (PRI&E)Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)Samenwerkende werkgeversVoorlichting en onderrichtWerkdrukVoorlichting en onderricht

De werkgever heeft de verplichting om de werknemers doeltreffend voor te lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s. Jeugdige werknemers moeten daarbij extra aandacht krijgen. De voorlichting omvat alle aspecten van de veiligheid en de gezondheid op het werk en vooral die werkzaamheden waarbij een verhoogd risico bestaat. De werkgever moet ook voorlichting en instructie geven over de maatregelen die hij of zij in dat verband heeft genomen. Werknemers zijn op hun beurt verplicht aan deze voorlichting deel te nemen en de instructies op te volgen (artikel 11d: mede te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht bedoeld in artikel 8). 

De verplichting voor werkgevers om instructie en voorlichting te geven is vastgelegd in artikel 8 van de Arbowet. Enkele alinea’s uit dit artikel:

  • De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
  • De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.
  • Indien binnen de onderneming jeugdige werknemers werkzaam zijn, houdt de werkgever bij de uitvoering van de in de voorgaande leden genoemde verplichtingen in het bijzonder rekening met de aan de jeugdige leeftijd inherente beperkte werkervaring en onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van deze werknemers.
  • Tevens bevordert de werkgever zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd het leer- en vormingsproces van jeugdige werknemers.

Enkele voorbeelden waarbij werknemers specifiek over de arbeidsgerelateerde risico’s moeten worden voorgelicht zijn:

  • beeldschermwerkzaamheden;
  • schadelijk geluid;
  • werken met gevaarlijke stoffen;
  • werken met arbeidsmiddelen waaraan risico’s verbonden kunnen zijn (bijvoorbeeld valgevaar bij hoogwerkers, knelgevaar bij machines met bewegende delen, etc.); 
  • werken in bijzondere omstandigheden (zoals werken op hoogte); 
  • etc.

Leg vast welke voorlichting is georganiseerd. Hou documentatie bij van de inhoud van de instructie. Hou een aanwezigheidsregistratie bij met naam en paraaf van de medewerkers. Hierin kan vermeld worden aan wie, wanneer, door wie en welke voorlichting is gegeven en wanneer er weer een herhalingscursus moet worden gegeven.