De Arbocatalogus voor de podiumkunsten

Waarom een arbocatalogus?


Per 1 januari 2008 is de Arbowet gewijzigd. Een groot aantal regels is vervallen en per 1 januari 2010 geldt dat ook voor de arbobeleidsregels. De overheid geeft sectoren en bedrijven
de kans om zelf (tussen werknemers en werkgevers) afspraken te maken over arbeidsomstandigheden. De tendens is dat deze afspraken in een arbocatalogus worden vastgelegd.
De Arbeidsinspectie handhaaft tot 1-1-2010 vooral op basis van de beleidsregels, en zal dat uiterlijk per 2010 dus gaan doen op basis van wat sectoren hebben beschreven in hun arbocatalogus.

Die afspraken moeten dan minimaal gaan over:

 • onderwerpen waarover tot uiterlijk 2010 nog een beleidsregel van kracht is;
 • onderwerpen, processen, werkmethoden die afwijken van wat gebruikelijk is,
 • Sectorspecifieke processen dus.
  • De rode draad: “best practices”, oftewel: “Hoe lossen wij in onze sector dit probleem op?” Welke arbo risico’s?

   

  Binnen de podiumsector kennen we zeer veel processen. Er is ook gekozen om een aantal processen te omschrijven die betrekking hebben op grote groepen werknemers en op situaties. Hoewel in de documenten een verval datum staat vermeld is of zijn de documenten reeds verlengd voor onbepaalde tijd. De catalogi welke nog niet verlengd zijn voor onbepaalde tijd houden hun status.

   

  Er zijn ook catalogussen uit andere branches die gebruikt kunnen worden waaronder:

    

  Arbeidshygiënische strategie

  Bij het wegnemen of verminderen van arbo-risico’s dient volgens de arbowet de zogenaamde arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd.

  Bronaanpak is de meest gewenste oplossing; persoonlijke beschermingsmiddelen de laatste optie.
  Deze strategie houdt dus in dat zoveel mogelijk moet worden geprobeerd om het probleem bij de bron weg te nemen. Binnen de podiumsector is dat in een aantal gevallen niet
  mogelijk omdat het risico inherent is aan het artistieke proces. In een aantal gevallen zullen dus hulpmiddelen gebruikt moeten worden of organisatorische maatregelen worden
  gehanteerd.

  De arbeidshygiënische strategie:

  1. De bron van het probleem wegnemen;
  2. Hulpmiddelen gebruiken;
  3. Organisatorische oplossingen;
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.

  Daar waar mogelijk wordt er in de podiumsector naar gestreefd de risico’s zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken. In een aantal gevallen is ‘fysieke belasting’ inherent aan het artistieke proces.
  Bronaanpak is dan niet mogelijk. ‘Dans’ is daar een goed voorbeeld van. Bij decorbouw wordt er in veel gevallen wel naar gestreefd het probleem bij de bron aan te pakken, o.a. door zo licht mogelijke
  materialen te gebruiken. Organisatorische maatregelen en nieuwe technieken zijn in veel gevallen een goed alternatief. Het streven moet zijn dat geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt hoeven te worden.

   

  Werkingsgebied:

  Voor wie is de arbocatalogus? Het werkingsgebied van de Arbocatalogus Podiumkunsten omvat alle organisaties die vallen onder de koepels die zijn aangesloten bij de Stichting Arbo en Podiumkunsten.
  Het betreft de volgende koepelorganisaties:

  • VSCD: Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties
  • VNPF: Vereniging Nederlandse poppodia en festivals
  • VVTP: Vereniging Vrije Theaterproducenten
  • DOD: Brancheorganisatie voor de dans
  • CNO: Contactorgaan van Nederlandse Orkesten Koepel Opera

  Alle organisaties die zijn aangesloten bij de (koepels onder) Stichting Arbo en Podiumkunsten zijn door hun koepelorganisatie op de hoogte gebracht van het bestaans van deze arbocatalogussen.

  Beheer van de arbocatalogus

  De werkgevers en werknemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de arbocatalogus. De looptijd van een arbocatalogus is 3 jaar. Aan het eind van een looptijd zullen de catalogussen worden geëvalueerd en (indien noodzakelijk of gewenst) worden aangepast.
  De aandachtspunten zijn daarbij: verbeterpunten of aanvullingen, wijzigingen in wet- en regelgeving of in de stand der techniek, beschikbaarheid van goede praktijken, etc. Op grond van deze beoordeling kunnen nieuwe oplossingen worden toegevoegd of ondoelmatige
  worden afgevoerd. Daarnaast kunnen sociale partners het initiatief nemen tot tussentijdse actualisatie als zij hier dringende redenen voor zien.

   

   Heeft u suggesties, opmerkingen of aanvullingen, mail dan naar: secretariaat@vpt.nl. Suggesties zijn zeer welkom!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  zoeken